Инфо Маркетинг

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

Нотариус гр. Димитровград Росен Георгиев Стоименов

Оценете
(230 гласа)

За контакти:

 • Телефон: 0391/ 6 14 34; 0888 454 303
 • Град: Димитровград
 • Адрес: бул. България 10
 • E-mail: srg@abv.bg
 • Карта:

Работно време:

понеделник-петък: 08.00-17.00,

в неделя: 09.00-15.00,

в събота - след предварителна уговорка

НОТАРИУС СТОИМЕНОВ предлага пълния набор от нотариални услуги с Район на
дейност - Районен съд Димитровград. Дейността ни се състои в съставяне,
прочитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот:
продажба, дарение, замяна, учредяване право на строеж /суперфиция/,


Нотариус Стоименов
предлага пълния набор от нотариални услуги и е вписан в Регистъра на
Нотариалната Камара на Република България под номер 96. Район на дейност:
Районен съд Димитровград.

 

{ppgallery}gallery/notarsrg{/ppgallery}

 

 

 

 

Удостоверителна дейност, произтичаща от закона:

Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот:

продажба, дарение, замяна, учредяване право на строеж /суперфиция/, право на преминаване /сервитут/ и др.;

Съставяне и подписване на констативен нотариален акт на база представени документи,
удостоверяващи правото на собственост;
Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано
владение на повече от десет години;

Съставяне на нотариално завещание;
Отмяна на нотариално и саморъчно завещание;
Приемане за съхранение на саморъчно завещание, документи и книжа;
Обявяване на саморъчно завещание;
Удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от страните документи - пълномощно, декларация,

договор /покупко - продажба на МПС, наем, заем и др./;
Удостоверяване на верност на препис от документ;
Съставяне на констативен протокол за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране

на обстоятелствата около тях и техните изявления;
Съставяне и връчване на нотариални покани;
Извършване на друго удостоверяване, възложено на нотариуса от закона;


Други действия, отразяващи частния характер на професията:
Нотариус Росен Георгиев Стоименов:
Изпълнител на завещание;
Управител на имущество;
Посредничество при изясняване волята на страните;
Устни и писмени консултации;
Набавяне на справки, документи, книжа и други;
Изготвяне и проверка на проекти за документи, свързани с нотариалната дейност
/нотариални актове, договори, пълномощни, нотариални завещания, констативни протоколи и др./

 

Notary Rosen Georgiev Stoimenov

Notary Stoimenov offers a full package of notary services with work area at Dimitrovgrad’s District Court. The services he offers consist of composing, reading and authentication of notarial deed in the case of conducting a business deal for an immovable property: selling, exchanging, donating, establishing a right to build/ superficies/. Notary Stoimenov is enlisted in the Register of The Notary Chamber with Number 96.

Authorization activity by law:

Composing, reading and authorization of notarial deed in the case of making a business deal for an immovable property: selling, exchanging, donating, establishing a right to build/ superficies/, right of passing through property/ servitude/ etc.

Composing and signing of summary notarial deed on the grounds of presented documents which authorize the right of property.
Composing a circumstantial audit in the case of a missing name of person whose property it is and proven ownership for more than 10 years.

 • Composing a notarial will;
 • Cancellation of a notarial and handwritten will;
 • Accepting handwritten will, documents and papers for storage;
 • Announcing handwritten will;
 • Authorization of signature, date and content of presented by the parties documents letter of administration, declaration, contract/ purchase-sale of an automobile, rent, loan etc.;
 • Authorization of authenticity of rewritten text from document;
 • Composing of summary protocol of shown/ not shown people in front of notary and explaining their circumstances and their statements;
 • Composing and giving notarial invitations;
 • Composing of other authorization given by law to the notary;

Other actions that show the private character of this profession:

Notary Rosen Georgiev Simeonov:

 • Will executor
 • Manager of property
 • Mediation in the case of constituting each party’s desires
 • Oral and written consultations
 • Gathering inquiries, documents, papers etc.
 • Conducting and checking of projects for documents concerned with notary activity /notary deeds, contracts, letters of administration, notary wills, summary protocols etc/.